ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

Ποιες εφημερίδες παίρνουν οικονομική ενίσχυση

- Ν. Χατζηνικολάου: Καμμία δεν πληροί όλες τις προϋποθέσεις 
- Ολη η απόφαση στο ΦΕΚ

Εκδόθηκε την Τρίτη το ΦΕΚ για την οικονομική ενίσχυση των εφημερίδων που κυκλοφορούν πανελλαδικά.Το βασικό κριτήριο είναι ο αριθμός των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Το πρόγραμμα θα ισχύσει για το έτος 2019. Η δαπάνη για την
υλοποίηση του προγράμματος..
ανέρχεται στο ποσό των 6.000.000 € και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό. Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί σε μια ενιαία επιχείρηση βάσει της παρούσας απόφασης, αθροιζόμενη με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας της έχουν χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Το πρόβλημα είναι πόσες από τις εφημερίδες που κυκλοφορούν πληρουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να λάβουν την οικονομική ενίσχυση.
Για το θέμα έγραψε στα σόσιαλ μίντια ο δημοσιογράφος-εκδότης (και πρόεδρος της Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών) Νίκος Χατζηνικολάου στα σόσιαλ μίντια: «Δυστυχώς η ενίσχυση θα μείνει μόνο στα χαρτιά... Καμμία από τις εφημερίδες της ΕΙΗΕΑ δεν πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται! Πρόκειται για απόφαση που δεν θα εφαρμοσθεί...».

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΪΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας

Άρθρο 1 Σκοπός του προγράμματος - Δικαιούχοι 
Καταρτίζεται το παρόν πρόγραμμα για τη στήριξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως συχνότητας έκδοσης.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως συχνότητας έκδοσης, με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 58.13.10 (Έκδοση έντυπων εφημερίδων).

Άρθρο 2 Διάρκεια προγράμματος - Χρηματοδότηση - Καθεστώς Ενίσχυσης
1) Το πρόγραμμα θα ισχύσει για το έτος 2019. 2) Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 6.000.000 € και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό.
3) Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (εφεξής Κανονισμός de minimis). Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί σε μια ενιαία επι- χείρηση βάσει της παρούσας απόφασης, αθροιζόμενη με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας της έχουν χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του άρθρου 8, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Κανονισμού de minimis 1407/2013.
Στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, η οποία υποβάλλει αίτηση υπαγωγής για την ένταξη στο πρόγραμμα, αποτελεί ενιαία επιχείρηση με άλλη επιχείρηση ή επιχειρήσεις, τότε στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί και στις επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν ενιαία επιχείρηση με την αιτούσα.
Στην έννοια της «ενιαίας επιχείρησης» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης, γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατι- κού της αυτής της τελευταίας, και
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέ- σεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται ενιαία επιχείρηση.
4) Oι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν πρέπει να δραστηριοποιούνται στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού de minimis 1407/2013. Σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται  στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της ανωτέρω παραγράφου 1 και ασκούν άλλες δρα- στηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού de minimis 1407/2013 ισχύουν τα προβλε- πόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του εν λόγω Κανονισμού.

Άρθρο 3 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν δια του νόμιμου εκπροσώπου τους στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αίτηση περί υπαγωγής τους στο πρόγραμμα.Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, που άρχεται την 22η Ιουλίου 2019.

Άρθρο 4 Προϋποθέσεις υπαγωγής - Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έκδοσης έντυπων εφημερίδων τουλάχιστον προ είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υποβολή της αίτησης,
2. να μην περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, εφημερίδας ή περιοδικού, που έχει δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο ίδιου η διαφορετικού εκδότη. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου,
3. η ύλη τους να μην θίγει το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να μην εισάγει η προάγει διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξου- αλικού προσανατολισμού,
4. η ύλη τους να περιλαμβάνει πολιτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και οικονομικές ειδήσεις,
5. οι αγγελίες και οι διαφημιστικές καταχωρήσεις να μην υπερβαίνουν ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής ύλης της εφημερίδας,
6. ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής της εφημερίδας είτε αυτή ανήκει σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, για παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παράβαση του νόμου περί εργοδοτικών εισφορών, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κάθε οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα. Αν η εφημερίδα ανήκει σε ομόρρυθμη ή σε ετερόρρυθμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους και τους διαχειριστές, ενώ, αν η εφημερίδα ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), και για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
7. να μην διανέμονται δωρεάν,
8. να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή να έχουν ρυθμισμένες τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και η ρύθμιση να είναι ενεργή,
9. να μην έχουν οφειλές προς τους εργαζόμενους από εργατικές απαιτήσεις (δεδουλευμένες αποδοχές, επιδό- ματα εορτών αδείας) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
10. να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Κανονισμού de minimis αριθμ. 1407/2013.

Άρθρο 5 Απαραίτητα Δικαιολογητικά 
Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋπο- θέσεων, οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλή- νιας κυκλοφορίας υποχρεούνται ταυτοχρόνως με την υποβολή της αίτησης να συνυποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης τα κάτωθι: 1. ισχύον ενιαίο κείμενο κωδικοποιημένου καταστατι- κού της επιχείρησης, νομίμως θεωρημένο από το ΓΕΜΗ, 2. νομιμοποιητικά έγγραφα διοίκησης και εκπροσώ- πησης της επιχείρησης,
3. βεβαίωση έναρξης και μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία,
4. υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με τους εργαζόμενους που απασχο- λεί κατά ειδικότητα καθώς και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α. για τους εργαζόμενους που απασχολεί, σύμφωνα με τις ασφαλιστικές διατάξεις,
5. πίνακα προσωπικού, νομίμως κατατεθειμένος στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι- κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
6. υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπρόσωπου περί εξόφλησης των εργατικών απαιτήσεων των εργαζο- μένων (δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα εορτών, αδείας κλπ) που απασχολεί η επιχείρηση μέχρι την ημε- ρομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής,
7. αντίτυπο κάθε φύλλου της εφημερίδας που εκδόθη- κε κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα,
8. αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α) γενικής χρή- σης για τα πρόσωπα της περ. 6 του άρθρου 4,
9. βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας ή περί ρύθ- μισης οφειλών σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
10. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή περί ρύθμισης οφειλών σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
11. πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αί- τησης για πτώχευση των τελευταίων δύο μηνών πριν την υποβολή της αίτησης,
12. πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείρι- ση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση των τελευταίων δύο μηνών πριν την υποβολή της αίτησης,
13. πιστοποιητικό περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα των τελευταίων δυο μηνών πριν την υποβολή της αίτησης,
14. υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυ- νάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 6 Έλεγχος Προϋποθέσεων
Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γε- νικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ελέγχει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και το εμπρόθεσμο της υποβολής τους.
Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογη- τικά που υποβλήθηκαν, ορίζεται προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών προς την αιτούσα επιχείρηση προκειμένου να τις παράσχει.

Άρθρο 7 Τρόπος υπολογισμού ποσού ενίσχυσης
Κάθε επιχείρηση έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας λαμβάνει ποσό ενίσχυσης που προσδιορίζεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με βάση τα κάτωθι:
α) το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για τις ανωτέρω επιχειρήσεις,
β) το συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, και
γ) τον αριθμό των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτη- μένης εργασίας πλήρους απασχόλησης που απασχολεί καθεμία των ανωτέρω επιχειρήσεων κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Ειδικότερα: 1) Το ποσό της ενίσχυσης που λαμβάνει κάθε επιχείρηση που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 για να υπαχθεί στο πρόγραμμα, προκύπτει ως το γινόμενο του συνολικού ποσού της ενίσχυσης επί του πηλίκου της διαίρεσης του αριθμού των εργαζομένων με σύμ- βαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής δια του συνολικού αριθμού των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχό- λησης του συνόλου των επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεών τους υπαγωγής.
2) Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που δύναται να λάβει μια επιχείρηση ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, με την επιφύ- λαξη των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 2.
3) Το μέρος του ποσού ενίσχυσης για έκαστη επιχείρη- ση, όπως αυτό προκύπτει βάσει της ανωτέρω μεθόδου υπολογισμού, το οποίο τυχόν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό ενίσχυσης κατά την περίπτωση 2, αναδιανέμεται βάσει της ίδιας μεθόδου στις υπόλοιπες επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 για να υπα- χθούν στο πρόγραμμα μέχρις εξαντλήσεως του συνολι- κού ποσού ενίσχυσης, τηρουμένου σε κάθε περίπτωση του ανωτέρω ανώτατου ποσού ενίσχυσης ανά επιχείρη- ση της περίπτωσης 2.

Άρθρο 8 Διαδικασία υπαγωγής
Οι επιχειρήσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαι- ολογητικά του άρθρου 5 υπάγονται στο πρόγραμμα με απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοι- νωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών, κατόπιν εισήησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Στην ως άνω απόφαση αναφέρονται οι υπαχθείσες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις και το ποσό με το οποίο ενισχύεται έκαστη αυτών.

Άρθρο 9 Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής ενίσχυσης
1. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ και ειδικότερα εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσί- ευση της απόφασης του άρθρου 8 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή φόρο, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), και δεν επιτρέ- πεται η εκχώρησή του σε τρίτους.
2. Μετά τη δημοσίευσή της, η απόφαση του άρθρου 8 δι- αβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τη δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού.
3. Κάθε υπαχθείσα στο πρόγραμμα επιχείρηση προκει- μένου να λάβει το ποσό της ενίσχυσης υποβάλει στη Γενι- κή Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αίτηση συνοδευόμενη από παραστατικό πληρωμής και τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:
α. Πρόσφατη Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:
• Τροποποιήσεων καταστατικού
• Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση
• Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκ- καθάριση
β. Πρόσφατο Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύ- σεων του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί:
• μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης
• μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής / εξυγίανσης
γ. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας ή περί ρύθ- μισης οφειλών σε ισχύ, για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.
δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή περί ρύθ- μισης οφειλών σε ισχύ, για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.
ε. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ενίσχυσης. στ. Βεβαίωση τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λο- γαριασμού ή αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λο- γαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.
Άρθρο 10 Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων - Φορέα χορήγησης Κρατικής Ενίσχυσης Τόσο οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν οικονομική ενί- σχυση, όσο και η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρω- σης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνί- ας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υποχρεούνται να τηρούν τα στοιχεία που αφορούν τις ενισχύσεις που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος, για δέκα (10) έτη μετά την παροχή της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης.
Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημο- σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
 Αναπληρωτής Υπουργός Τηλεπικοινωνιών Οικονομικών και Ενημέρωσης  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ