ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Απορρίφθηκε η αίτηση του OverFm για Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας

Το ΕΣΡ δεν έκανε δεκτή ούτε την νέα «αίτηση θεραπείας» του πρώην Στυλ FM, που πλέον εκπέμπει ως Over 104.9, προκειμένου να του χορηγηθεί Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας. Σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ραδιοσταθμός πληροί.. τις προϋποθέσεις για να εκπέμπει νόμιμα, εστιάζοντας στο ότι ο Στυλ FM έπαυσε να εκπέμπει από την κανονική του συχνότητα, τους 105.5, και μετακινήθηκε σε άλλες.
Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της Απόφασης 121/2020 της Ανεξάρτητης Αρχής:
Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 5.10.2020 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό και Γεώργιο Σαρειδάκη. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, υπάλληλος του ΕΣΡ.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό πρωτοκόλλου 425/31.01.2020 αίτησης και των με αρ. πρωτ. 3636/2.9.2020 «πρόσθετων λόγων» του Κωνσταντίνου Φουρναρίδη, φερόμενου ως ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού «ΣΤΥΛ FM» ήδη «OVER FM» Ν. Αττικής, με τα οποία ζητεί να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 155/2019 απόφαση του ΕΣΡ και να χορηγηθεί στον σταθμό «Βεβαίωση Νομίμου Λειτουργίας».
Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 76/4.2.2020, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα- νομικό Αλέξανδρο Οικονόμου. Ο Ειδικός Επιστήμων υπέβαλε τις με αριθμό πρωτοκόλλου 197/5.3.2020 και 755/8.9.2020 νομικές του εισηγήσεις.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστησαν ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης του ως άνω σταθμού Κωνσταντίνος Φουρναρίδης, καθώς και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Αντώνιος Πετρίδης.
Παρέστησαν επίσης οι:
α) Δημήτρης Καραμήτσας, δικηγόρος, και
β) Κολύβας Ιωάννης, αντιπρόεδρος, για λογαριασμό της «Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας». Η ΕΤΕΡ είχε υποβάλει αίτημα (με Α.Π. 3837/10.9.2020) «να παρευρεθεί» στην συγκεκριμένη διαδικασία (ακρόαση) και της είχε γνωστοποιηθεί (από τον Πρόεδρο) η δυνατότητα συμμετοχής της και ότι «η ύπαρξη ή μη εννόμου συμφέροντός της καθώς και το συνολικό αίτημά της θα κριθεί από την Ολομέλεια». Δόθηκε ο λόγος στους εκπροσώπους της ΕΤΕΡ και ανέφεραν όσα διαλαμβάνονται στο οικείο πρακτικό, καθώς και στον πληρεξούσιο του αιτούντος, ο οποίος δήλωσε ότι αντιλέγει στην παρουσία της ΕΤΕΡ. Στη συνέχεια η Ολομέλεια διασκεύθηκε (μυστικά) και αποφάσισε να μην γίνει δεκτή η παράσταση της ΕΤΕΡ ενόψει του αντικειμένου του εξεταζόμενου αιτήματος, από την τύχη του οποίου δεν εξαρτάται (τουλάχιστον άμεσο) έννομο συμφέρον της ΕΤΕΡ, ανακοίνωσε δε (δια του Προέδρου) την επί του θέματος απόφασή της στους ανωτέρω. Ερωτηθέντες μετά ο αιτών και o πληρεξούσιος του, από τον Πρόεδρο, δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν δε -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 26.10.2020 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 4695/26.10.2020 υπόμνημα.

Την 9.11.2020 και ώρα 12.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Γιώργος Πλειός, το οποίο είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε.

Στην συνέχεια η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος
Κατά το άρθρο 20 του Συντάγματος: «1) Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2) Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο». Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους ... έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων καθώς και προϊόντων του λόγου κα της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας ...». Κατά το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν.2863/2000: «Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης . αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις . Κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μπορεί να ασκηθούν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι προβλεπόμενες στο Σύνταγμα και τη 3 νομοθεσία διοικητικές προσφυγές ... ». Τέλος, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999): «Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή)»».

Από τον συνδυασμό και τη λογική ερμηνεία των ρυθμίσεων αυτών συνάγονται τα ακόλουθα:
(Α) Ότι το πρόσωπο, για το οποίο εκδόθηκε βλαπτική των συμφερόντων του απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και το οποίο (εκλήθη και) έλαβε
κανονικά μέρος στη σχετική διαδικασία και ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς (ή-πάντως-του δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσει τις επί της υποθέσεως απόψεις του αλλά δεν το έπραξε), δύναται μεν να υποβάλει αναφορά, κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος (την οποία το ΕΣΡ υποχρεούται να παραλάβει) δεν δικαιούται όμως να ζητήσει την ουσιαστική επανάκριση του ίδιου ζητήματος και την ανάκληση ή τροποποίηση της εις βάρος του αποφάσεως, παρά μόνον: (α) Εάν επικαλείται νομικό ή ουσιαστικό σφάλμα αυτής που θεμελιώνεται σε (νομικώς ουσιώδη) νέα δεδομένα, ήτοι δεδομένα που διαμορφώθηκαν ή κατέστησαν γνωστά στο βλαπτόμενο πρόσωπο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (διοικητική πράξη) και τα οποία ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προσκομισθούν και να ληφθούν υπόψιν από το κρίναν όργανο της υποθέσεως. (β) Εάν το επικαλούμενο (βλαπτικό για τον αιτούντα) σφάλμα προκύπτει από την ίδια την διοικητική πράξη.
(Β) Ότι η τυχόν αίτηση που υποβάλλεται, εκ μέρους του βλαπτομένου, από την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για ανάκληση ή μεταρρύθμιση αυτής χωρίς την επίκληση νέων δεδομένων ή σφάλματος που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, κατά τα προεκτεθέντα, δεν είναι παραδεκτή και γι’ αυτό πρέπει να τυγχάνει αρνητικής «απαντήσεως», κατά την έννοια του άρθρου 10 του Συντάγματος, η σχετική δε «απάντηση», ανεξάρτητα από την τυπική της μορφή, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη (πρβλ. ΣτΕ 2855/2013, 4393/2013, 4519/2014, 4596/2015, 671/2016).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος
Με την προσβαλλόμενη (υπ’ αριθμ. 155/2019) απόφαση του παρόντος Συμβουλίου απορρίφθηκε προγενέστερη αίτηση του και εδώ αιτούντος Κωνσταντίνου Φουρναρίδη κατά άλλης αποφάσεως, υπό τον ακόλουθο -κατά λέξιν- σκεπτικό: « Με την υπ’ αριθμ. 66/2008 απόφασή του, το παρόν Συμβούλιο απέρριψε την από 29.6.2007 αίτηση του και εδώ αιτούντος Κων/νου Φουρναρίδη για «Χορήγηση Βεβαιώσεως Νομίμου Λειτουργίας επ’ ονόματί του ως ιδιοκτησιακού φορέως του Ρ/Σ
“ΣΤΥΛ FM”...» Διέλαβε δε, κατά λέξιν, το ακόλουθο αιτιολογικό: «Ο Κωνσταντίνος Φουρναρίδης είναι ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού με διακριτικό τίτλο ΣΤΥΛ FM (πρώην RADIO GREECE FM STEREO) Νομού Αττικής και είχε μετάσχει στην διαδικασία αδειοδοτήσεως ραδιοφωνικών σταθμών Νομού Αττικής. Όπως προκύπτει εκ του 8195/Φ3 86/22.3.2005 εγγράφου της ΕΕΤΤ ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός δεν εξέπεμπε κατά την 29.12.2004 και από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι εξέπεμπε κατά την κρίσιμη ημερομηνία ήτοι την 31.12.2004. Είναι αληθές ότι στο ως άνω έγγραφο της ΕΕΤΤ αναφέρεται εκπομπή από τη συχνότητα 105,50 από άγνωστο ραδιοφωνικό σταθμό, ουδόλως όμως προκύπτει ότι η εν λόγω εκπομπή πραγματοποιήθηκε από τον ως άνω ραδιοφωνικό σταθμό. Κατά το Α.Π. 58761/Φ/386/8.11.2007 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Τ ο εν λόγω ραδιοφωνικός σταθμός εξέπεμπε από του Μαϊου του 2005 έως του Οκτωβρίου του 2007 από τις συχνότητες 104,8 έως 105,5 πλην όμως εκ τούτου δεν προκύπτει ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός εξέπεμπε και κατά την κρίσιμη ημερομηνία της 31.12.2004 από την συχνότητα 105.5 Η υπό κρίση αίτηση είναι ουσία αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί. » Στη συνέχεια, με τις υπ’ αριθμ. 346/2008 και 179/2009 αποφάσεις του το Συμβούλιο απέρριψε αντίστοιχες αιτήσεις θεραπείας που ο αιτών είχε υποβάλει. Την ανάκληση όλων των ανωτέρων αποφάσεων του Συμβουλίου ζητεί ήδη ο αιτών καθώς και τη χορήγηση σ’ αυτόν βεβαιώσεως νομίμου λειτουργίας. Όμως, πλήρως αποδεικνύεται ότι, ακόμα και αν ήταν ακριβές ότι στον σκοπητεό χρόνο, ήτοι στις 31¬12-2004 ο αιτών είχε σε λειτουργία ραδιοφωνικό σταθμό δια της συχνότητας 105,5 FM του νομού Αττικής, στην συνέχεια αυτός δεν έκανε (αδιαλείπτως) χρήση της αυτή συχνότητας. Ενδεικτικά περί αυτού είναι τα ακόλουθα: (α) Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 9423/29.6.2007 αίτησή του ο (και εδώ) αιτών ανέφερε, κατά λέξιν: « Ο Ρ/Σ μου λειτουργεί και εκπέμπει σήμερα MHz» (β) Στην κρινόμενη αίτηση θεραπείας (από 22-12-2017) διαλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- και τα εξής: «Το έγγραφο της ΕΕΤΤ.. .βεβαιώνει την εκπομπή στη συχνότητα 104,9 του Ρ/Σ “ΣΤΥΛ FM” το χρονικό διάστημα του Νοεμβρίου του έτους 2004 εξέπεμπε στη συχνότητα 105,5 υπ’ αριθμ έγγραφο της ΕΕΤΤ,
όπου καταγράφονται οι συχνότητες 105,5 και 104,8 MHz στις οποίες εξέπεμπε κατά περιόδους ο Ρ/Σ με τον διακριτικό τίτλο “ΣΤΥΛ FM” .μεταφέρθηκα στη συχνότητα 105,0 προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπομπή του παραπάνω κομματικού σταθμού. Ωστόσο,.προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας η αδιάλειπτη λειτουργία του Ρ/Σ ιδιοκτησίας μου από το έτος 1991 έως και σήμερα, αρχικώς στη συχνότητα 105,5 και από το έτος 2005 και έπειτα στη συχνότητα 105,0 ΜΗζ.,.Με βάση τα
προεκτεθέντα η αίτηση είναι αβάσιμη και απορριπτέα» Με την κρινόμενη αίτηση θεραπείας ζητείται «να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 155/2019 απόφαση του ΕΣΡ και να ανασταλεί η εκτέλεση αυτής», χωρίς να προσκομίζεται οποιοδήποτε νέο (υπό την προεκτεθείσα έννοια) στοιχείο, στο οποίο θα μπορούσε να στηριχθεί διαφορετική κρίση.

ΙΙΙ. Υπαγωγή
Κατά συνέπεια, η αίτηση είναι αβάσιμη και απορριπτέα.
Κατά την άποψη όμως ενός μέλους, η εκπομπή από την ίδια πάντοτε συχνότητα δεν αναφέρεται πουθενά στο νόμο ως όρος υπαγωγής στο καθεστώς του άρθρου 12 παρ. 29 του ν. 3310/2005. Εφόσον οι σταθμοί αυτής της κατηγορίας δεν διαθέτουν συχνότητα εκχωρημένη από το Κράτος κατόπιν αδειοδότησης αλλά επιδιώκουν να αναγνωριστεί η νομιμότητα της λειτουργίας τους, οφείλουν να μην εμποδίζουν με την εκπομπή τους από δεδομένη συχνότητα τη λειτουργία άλλων σταθμών. Κατά την ορθή ερμηνεία της ως άνω διατάξεως, είναι ανεκτή η μετατόπιση σε άλλη συχνότητα από εκείνη που χρησιμοποιούνταν την 31.12.2004, εφόσον η μετατόπιση αυτή είναι επιβεβλημένη για τη διασφάλιση λειτουργίας άλλων νομίμως λειτουργούντων σταθμών είτε του Νομού Αττικής, είτε παραπλήσιων νομών.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο σταθμός του αιτούντος εξέπεμπε αποδεδειγμένα στις 31.12.2004 από τη συχνότητα 105,5, άλλως δεν μπορεί να εξηγηθεί λογικώς το γεγονός ότι εκπρόσωποι του κομματικού ραδιοφωνικού σταθμού «Στο Κόκκινο» βεβαίωσαν ενώπιον του Συμβουλίου ότι ήλθαν σε επικοινωνία με τον αιτούντα για την μετατόπιση του «Στυλ FM» σε άλλη συχνότητα, λίγο πριν από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού τους. Κατά συνέπεια, η χρήση μετά το 2008 (έναρξη λειτουργίας του ρ/σ «Στο Κόκκινο») διαδοχικά των συχνοτήτων 105, 104,8 και 104,9 δικαιολογείται από το ότι ο αιτών ιδιοκτήτης ρ/σ ήταν υποχρεωμένος αφενός μεν να παραχωρήσει τη συχνότητα που χρησιμοποιούσε σε σταθμό η λειτουργία του οποίου επετράπη δυνάμει ρητής διατάξεως νόμου, αφετέρου δε να χρησιμοποιεί προσωρινά μια παραπλήσια συχνότητα που δεν θα δημιουργούσε παρεμβολές σε άλλα δίκτυα (π. χ. η λειτουργία του σταθμού στη σημερινή του συχνότητα 104,9 ήταν επιβεβλημένη μετά την χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας στον σταθμό που κατείχε τη συχνότητα 104,6 και μετέπειτα μετονομάστηκε σε «Θέμα 104,6», προκειμένου να τηρείται ο λόγος προστασίας των 300 χιλιοκύκλων μεταξύ των δύο σταθμών).
Επικουρικά το ίδιο μέλος επισημαίνει ότι η πρόσφατη διαμόρφωση νέου προγράμματος - που διακρίνεται για την πρωτοτυπία του - υπό το σχήμα έμπειρων αθλητικογράφων που στελεχώνουν τον αιτούντα σταθμό (όπως αναλύεται σε υποβληθέν Υπόμνημα και παρουσιάστηκε κατά την ακρόαση ενώπιον της Ολομελείας) αποτελεί στοιχείο που ενισχύει έτι περαιτέρω την αποδοχή της αιτήσεως θεραπείας.
Κατά συνέπεια, κατά το μειοψηφούν μέλος, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση θεραπείας και να ανακληθούν οι αποφάσεις 66/2008, 179/2009 και 155/2019.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης απορρίπτει την με αριθμό 425/31.1.2020 αίτηση θεραπείας του Κωνσταντίνου Φουρναρίδη (όπως διαμορφώθηκε με τους πρόσθετους λόγους) κατά της με αριθμό 155/2029 απόφασης του ΕΣΡ.
Ενόψει τούτου, καθίσταται άνευ αντικειμένου η εξέταση του αιτήματος αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης που συνυποβάλλεται με την απορριφθείσα αίτηση θεραπείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 9η Νοεμβρίου 2020 και δημοσιεύτηκε την 1η Δεκεμβρίου 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ                                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ