ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016

Από­πειρα στο­χο­ποί­η­σης και συκο­φά­ντη­σης μέλους του Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ

Ιδιαί­τερη ανη­συ­χία προ­κα­λεί στο ΔΣ της ΕΣΠΗΤ η από­πειρα στο­χο­ποί­η­σης του μέλους του ΔΣ Πάνου Πικραμένου μέσω ψευ­δών δημο­σιευ­μά­των και άλλων ανα­φο­ρών στον Τύπο.
Για λόγους άδη­λους, το όνομά του ανα­φε­ρό­ταν στην ταυ­τό­τητα του περιο­δι­κού «Pronews» χωρίς ουδέ­ποτε αυτός να έχει υπάρ­ξει συνερ­γά­της του, με απο­τέ­λε­σμα, όπως καταγ­γέλ­λει, να δέχε­ται υβριστικά και επι­κρι­τικά σχό­λια στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.
Και ενώ οι δια­δι­κα­σίες για την αντι­με­τώ­πιση του περι­στα­τι­κού βρί­σκο­νταν σε εξέ­λιξη, λίγες ημέ­ρες αργό­τερα, σε ανυ­πό­γραφο άρθρο της εφη­με­ρί­δας «Μακε­δο­νία» ο κ. Πικραμένος δέχθηκε.. συκο­φα­ντική επί­θεση με τρόπο που θίγει βάναυσα την προ­σω­πική και επαγ­γελ­μα­τική τιμή του.
Σε μία εποχή εξαι­ρε­τικά δύσκολη για τον κλάδο, και ενώ μεγάλα επαγ­γελ­μα­τικά ζητή­ματα παρα­μέ­νουν ανοι­χτά, το ΔΣ της ΕΣΠΗΤ δηλώ­νει ότι δεν θα ανε­χτεί άδι­κες επι­θέ­σεις ενα­ντίον οποιου­δή­ποτε συνα­δέλ­φου δημο­σιο­γρά­φου και ότι οι νομι­κές δια­δι­κα­σίες έχουν ήδη κινηθεί.
Ιδιαί­τερα επι­θέ­σεις κατά συν­δι­κα­λι­στών οι οποίοι κατα­βάλ­λουν κάθε προ­σπά­θεια ώστε να περι­σω­θεί ότι είναι δυνα­τόν από τα κεκτη­μένα μας και έχουν συμ­βάλ­λει στην προ­σπά­θεια για άρση των κακώς κει­μέ­νων στον χώρο του Τύπου.
Για τo Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ
Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμ­μα­τέας
Θέμης Κ. Μπε­ρε­δή­μας                     Θανά­σης Αλατάς