ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Τώρα φτιάχνουν «Επιτροπή Δεοντολογίας» στα ΜΜΕ


Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την Επιτροπή - Πώς θα επιλεχθούν τα 9 μέλη της


Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί διάταξη στο σχέδιο νόμου για τον Τύπο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση καθώς η κυβέρνηση συστήνει επιτροπή που θα ελέγχει τη δεοντολογία εφημερίδων και ιστοσελίδων. Μάλιστα με τη σχετική διάταξη ανοίγει ο δρόμος για αποκλεισμό ΜΜΕ από την κρατική χρηματοδότηση.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 22 αναφέρει ότι δημιουργείται Ειδική Επιτροπή για την κρίση περί τήρησης ή μη των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας. «Για την κρίση αυτή, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας των δημοσιογράφων, ιδίως ο Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) και ο Κώδικας Δεοντολογίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.)» σημειώνεται.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα έχει το δικαίωμα διαγραφής επιχείρησης από τα Μητρώα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3. 
Η επιτροπή θα έχει πρόεδρο εκπρόσωπο του Ιδρύματος Μπότση ενώ θα αποτελείται και από τρεις εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης (της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου, της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και του επαρχιακού τύπου).
 Επίσης, θα αποτελείται από δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ελληνικού ΑΕΙ με γνωστικό αντικείμενο τη δημοσιογραφία, την επικοινωνία ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έναν εκπρόσωπο της ΕΣΗΕΑ, έναν εκπρόσωπο της ΠΟΕΣΥ και ένα μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
Αναλυτικά τι αναφέρει το επίμαχο άρθρο 22:
Σύσταση Επιτροπής για την τήρηση των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας
1. Συστήνεται Ειδική Επιτροπή για την κρίση περί τήρησης ή μη των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας κατά την εφαρμογή του Μέρους Β’. Για την κρίση αυτή, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες Κώδικες Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας των δημοσιογράφων, ιδίως ο Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) και ο Κώδικας Δεοντολογίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.).
2. Η Ειδική Επιτροπή της παρ. 1 αποτελείται από εννέα (9) μέλη, με τα αναπληρωματικά τους, ως εξής: 
  • α) έναν (1) εκπρόσωπο του κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασιλείου Μπότση», ως Προέδρο, 
  • β) δύο (2) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο τη δημοσιογραφία, την επικοινωνία ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκ των οποίων το ένα (1) ορίζεται Αντιπρόεδρος, 
  • γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.),
  •  δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), 
  • ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝ.Ε.Δ.), 
  • στ) ένα (1) μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), 
  • ζ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Ι.Η.Ε.Α.) και 
  • η) έναν (1) εκπρόσωπο του επαρχιακού τύπου. 
Η θητεία των μελών της είναι διετής. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 24, το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην Επιτροπή ορίζεται από έκαστο μέλος αυτής.

3. Η Επιτροπή συγκαλείται οποτεδήποτε, είτε αυτεπαγγέλτως κατά την κρίση των μελών της, είτε κατόπιν καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εναντίον μέσου του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 3, και επιλαμβάνεται των υπό εξέταση ή των καταγγελλομένων θεμάτων. Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός δέκα (10) ημερών από τότε που περιήλθε σε γνώση της η κρινόμενη υπόθεση, για τη διατήρηση ή τη διαγραφή της επιχείρησης από τα Μητρώα.

4. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγγραφη διατύπωση γνώμης, προς τον σκοπό έκδοσης των αποφάσεων των άρθρων 9 και 16.

5. Επιχείρηση που διαγράφεται από τα Μητρώα, δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση ένταξης μετά την πάροδο δύο (2) ετών, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 11 και κατόπιν γνώμης της Ειδικής Επιτροπής. Σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης έκδοσης του εντύπου ή λειτουργίας της ιστοσελίδας, το εναπομείναν της διετίας διάστημα ισχύει για τη διάδοχο επιχείρηση.

6. Η Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της προς διατύπωση γνώμης, παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με εμπειρία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, ιδίως σε θέματα τήρησης της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας, εμπειρογνώμονες και μεταφραστές και εν γένει οποιουσδήποτε ειδικούς επιστήμονες κατά την κρίση της.

7. Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Γ.Γ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών διοικητικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α’ 45)]. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

8. Η Ειδική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Ε..