ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

Δέκα συνδικαλιστικά στελέχη από τον χώρο των ΜΜΕ, καταθέτουν σχέδιο για την "επόμενη μέρα" στον ΕΔΟΕΑΠ


Λάβαμε και δημοσιεύουμε: 

έκα έμπειρα συνδικαλιστικά στελέχη από το χώρο των ΜΜΕ, με ειδίκευση στην κοινωνική ασφάλιση και την περίθαλψη, καταθέτουν το δικό τους σχέδιο για την "επόμενη μέρα" στον

ΕΔΟΕΑΠ. Περιλαμβάνει μέτρα - τομή για τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις ευπαθείς ομάδες, τους ασφαλισμένους της Περιφέρειας και τις υγειονομικές υπηρεσίες. Τα 14 μέτρα που προτείνουν με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα δράσεων και θα εφαρμόσουν εφόσον εκλεγούν στις εκλογές που θα γίνουν από 19 έως 24 Νοεμβρίου, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ στον ΕΔΟΕΑΠ, μεταξύ άλλων, είναι:

* Κανονισμός Υγείας

Άμεση ολοκλήρωση του Κανονισμού Υγείας και προώθησή του προς κύρωση με Υπουργική Απόφαση με τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να παρέχεται ευελιξία στο Δ.Σ για ενισχυμένες παροχές με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων. (Διάρκεια ολοκλήρωσης 1-2 μήνες)

* Συμπληρωματική ασφάλιση συγγενών πρώτου βαθμού

Διενέργεια ειδικής αναλογιστικής μελέτης, εντός τριών μηνών, με σκοπό να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής στους άμεσα ασφαλισμένους, να ασφαλίζουν –εφόσον το επιθυμούν- με συμπληρωματική ασφάλιση στον ΕΔΟΕΑΠ συγγενείς πρώτου βαθμού που είναι ασφαλισμένοι και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και επιθυμούν καλύτερες παροχές. Η αναλογιστική θα προσδιορίσει το ύψος του ασφαλίστρου που θα καταβάλλεται για όσους  επιθυμούν να ασφαλίσουν την/τον σύζυγο και τους γονείς τους, με συμπληρωματική ασφάλιση και παροχή υπηρεσιών. Οι νέοι δικαιούχοι θα έχουν πλήρη δικαιώματα στις παροχές του ΕΔΟΕΑΠ, ωστόσο θα αφαιρούνται από αυτές οι καλύψεις του κύριου φορέα ασφάλισής τους.  Παράδειγμα: Σε περίπτωση νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο, συμπληρωματικά ασφαλισμένου μέλους που θα έχει ως βασική ασφάλιση τον ΕΟΠΥΥ, ο ΕΟΠΥΥ θα πληρώνει το ποσό που του αναλογεί και το υπερβάλλον (διαφορά) θα καταβάλλεται από τον ΕΔΟΕΑΠ και μέχρι το ύψος της κάλυψης που παρέχεται στους ασφαλισμένους, με βάση τις συμβάσεις που έχει συνάψει. Η συγκεκριμένη ασφάλιση θα είναι προαιρετική και θα γίνεται με απλή δήλωση στον ΕΔΟΕΑΠ και τον εργοδότη, θα έχει συγκεκριμένη διάρκεια, ενώ θα μπορεί να ανακαλείται ελευθέρως και πάντως αζημίως για τον Οργανισμό. Διάρκεια υλοποίησης για την αναλογιστική: Τρεις μήνες. Διάρκεια υλοποίησης της συμπληρωματικής ασφάλισης 9-12 μήνες

* Κάλυψη υποχρεώσεων ανέργων για τα δύο πρώτα χρόνια ανεργίας

Ο ΕΔΟΕΑΠ θα παρέχει βοήθημα στους ανέργους του για τα δύο πρώτα χρόνια της ανεργίας τους ίσο με το ποσό που απαιτείται για την ασφάλισή τους στον κλάδο υγείας και εφ όσον το οικογενειακό τους εισόδημα, αφαιρουμένης της αποζημίωσης απόλυσης, δεν ξεπερνά τα 25.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί και η ακίνητη περιουσία τους δεν ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, προσαυξανόμενη κατά 30.000 ευρώ για κάθε παιδί. Το βοήθημα θα παρέχεται άπαξ, ενώ θα διακόπτεται με την ανάληψη εργασίας και θα μπορεί να επαναχορηγείται εκ νέου μέχρι τη συμπλήρωση των δύο ετών. Το ετήσιο κόστος δεν θα ξεπεράσει τα 400.000 ευρώ. (Χρόνος εφαρμογής, εντός 3 μηνών).

* Εφάπαξ και μηνιαία βοηθήματα για συνταξιούχους - χρονίως πάσχοντες

Διενέργεια ειδικής αναλογιστικής μελέτης για την παροχή εφάπαξ ή μόνιμων βοηθημάτων υγείας σε συνταξιούχους και πάσχοντες από χρόνια νοσήματα. Διάρκεια υλοποίησης της μελέτης: 6 μήνες. Υλοποίηση εφ όσον η αναλογιστική το επιτρέπει: 12-18 μήνες προκειμένου να εξειδικευτούν οι όροι και οι παροχές.

* Ειδικό αποθεματικό κλάδου Υγείας

Υποχρεωτική δημιουργία αποθεματικού ασφαλείας που θα αντιστοιχεί στο 10% των ετήσιων εσόδων του κλάδου υγείας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (θεομηνίες, καταστροφές κλπ). Το αποθεματικό θα σχηματιστεί άπαξ, θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με βάση τα ετήσια έσοδα του κλάδου και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη 8 εκ των 11 μελών του ΔΣ. (Εντός μηνός με ένταξή της διάταξης στο Νέο Κανονισμό Υγείας).

* Πληροφοριακά συστήματα - ψηφιακές εφαρμογές

Άμεση διενέργεια διαγωνισμού για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, ώστε να αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες του Οργανισμού, να επιτευχθεί διασύνδεση όλων των επιμέρους υποσυστημάτων και να περιοριστεί η γραφειοκρατία. Αξιοποίηση των εφαρμογών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά από νομοθετική ρύθμιση, ώστε να αντλούνται αυτόματα, μετά από συναίνεση των ασφαλισμένων, αρκετά από τα στοιχεία που απαιτούν οι υπηρεσίες του ΕΔΟΕΑΠ (πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, γέννησης τέκνων, θανάτου κ.λ.π), χωρίς να ταλαιπωρούνται οι  ασφαλισμένοι για την αναζήτησή τους και την προσκόμισή τους στον Οργανισμό. (Διάστημα υλοποίησης 12 έως 16 μηνών, ανάλογα και με την πορεία του νέου Πληροφοριακού Συστήματος).

* Κατασκηνωτικό επίδομα

Επανεξέταση του τρόπου χορήγησης του κατασκηνωτικού επιδόματος, στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων, με τη θέσπιση νέων κανόνων και με στόχο τη δικαιότερη απονομή του σε όλους τους δικαιούχους, βάσει κριτηρίων. Σήμερα, οι ασφαλισμένοι που πληρώνουν τις μεγαλύτερες εισφορές στο Ταμείο, βρίσκονται εκτός επιδόματος και αυτό θα σταματήσει. (υλοποίηση εντός 3 μηνών)

* Οργανόγραμμα - Προσωπικό

Αλλαγή του Οργανογράμματος του ΕΔΟΕΑΠ με περιορισμό των θέσεων ευθύνης και αξιολόγηση του συνόλου του προσωπικού για την ανάδειξη νέων στελεχών του Οργανισμού από το εσωτερικό του, αλλά και την πλήρωση εκ των έσω τυχόν κενών θέσεων, χωρίς νέες εξωτερικές προσλήψεις. (Εντός 6 μηνών).

*  Επαναφορά του μέτρου στάθμευσης των ασφαλισμένων στον Οργανισμό

Το γεγονός ότι ο χώρος στάθμευσης δεν χρησιμοποιείται από τους ασφαλισμένους με το πρόσχημα του covid είναι απαράδεκτο. Και αυτό γιατί η στάθμευση δεν εμποδίζει την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων. (Άμεσα)

* Αποκατάσταση του ισογείου του κτιρίου της Σισίνη στην πρότερη κατάσταση

Η δια ζώσης εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΔΟΕΑΠ έχει ουσιαστικά καταργηθεί, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στα μέλη μας και κυρίως τους υπερήλικες. Επιπλέον, η μεταφορά του κυλικείου στον πρώτο όροφο, έχει καταργήσει τον κοινόχρηστο χώρο του ισογείου του κτιρίου, που αποτελούσε σημείο συνάντησης για τους ασφαλισμένους. Στο πλαίσιο αυτό θα καταργηθούν τα ιατρεία που δημιουργήθηκαν στο ισόγειο και στο χώρο αυτό θα επιστρέψουν το κυλικείο και οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων (υποβολή αιτήσεων κλπ). Χρόνος υλοποίησης: 6 μήνες

* Κλινικές μιας ημέρας

Δημιουργία ειδικών κλινικών ODC, μετά από μελέτη σκοπιμότητας, στις οποίες θα έχουν προτεραιότητα οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ και πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος. Οι πρώτες κλινικές που θα λειτουργήσουν πιλοτικά (πχ. Οφθαλμολογική, Οδοντιατρική), θα στελεχωθούν από ιατρούς του ΕΔΟΕΑΠ, καθώς και από ιατρούς εγνωσμένου κύρους. Τα έσοδα από τρίτους θα χρηματοδοτούν τις κλινικές, αλλά και τους σκοπούς του ΕΔΟΕΑΠ, ενώ το νομικό τους καθεστώς θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Παρέμβαση στην κυβέρνηση για ειδική νομοθετική ρύθμιση εφ όσον απαιτηθεί ( Χρόνος  υλοποίησης 1-2 έτη).

* Διαφάνεια στα οικονομικά

Οι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν κάθε τρείς μήνες αναλυτικά στοιχεία για  την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού και την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Με ειδικό κωδικό θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ετήσια αναλογιστική μελέτη. (Χρόνος υλοποίησης : Οικονομική χρήση 2022.

* Γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα

Δημιουργία γραφείων - υποκαταστημάτων του ΕΔΟΕΑΠ στην έδρα κάθε περιφερειακής Ενότητας της χώρας, που θα στελεχώνονται από έναν διοικητικό υπάλληλο. Εξέταση της σκοπιμότητας πρόσληψης γενικού γιατρού που θα καλύπτει τις άμεσες ανάγκες των ασφαλισμένων, όπως η συνταγογράφηση (Χρόνος υλοποίησης 1 έτος).

* Άμεσα μέτρα για τους ασφαλισμένους της Περιφέρειας

Εντατικοποίηση των ενεργειών για τη σύναψη νέων συμβάσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης σε όλη την Περιφέρεια, προκειμένου να καλύπτονται επαρκώς οι ασφαλισμένοι μας. Συναντήσεις με τους ιατρικούς συλλόγους κάθε Νομού προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων δεδομένης μάλιστα της ικανοποιητικής αποζημίωσης που αποδίδει ο ΕΔΟΕΑΠ για ιατρικές επισκέψεις. Έλεγχοι για την πιστή εφαρμογή της σύμβασης με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, προκειμένου οι συνταγές του ΕΔΟΕΑΠ να εκτελούνται σε όλα τα φαρμακεία της χώρας και όχι μόνο σε 2-3 φαρμακεία των πρωτευουσών των νομών. (Χρόνος υλοποίησης εντός 6 μηνών).

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΕΤΡΑ, ΕΙΝΑΙ:

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ –  ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ- ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΕΛΕΖΟΣ-  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΥΛΟΣ-  ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ-  ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ- ΤΑΣΟΣ ΡΕΤΖΙΟΣ- ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΕΛΛΗΣ-  ΡΩΜΑΝΟΣ ΚΟΤΣΕΡΩΝΗΣ-  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΧΑΝΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ- ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΥΚΑΚΗΣ και ΑΛΚΗΣ ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ"