ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

Τα ψέματα της Κεραμέως για την εξίσωση πτυχίων Κολεγίων με ΑΕΙ

Tι αναφέρει ρεπορτάζ του Τvxs

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα με την πρωτοφανή απόπειρά της να εξισώσει τα πτυχία των Κολλεγίων με αυτά των ΑΕΙ.
Η  διάταξη που φέρνει προς ψήφιση αιφνιδιαστικά ταυτίζει επαγγελματικά δικαιώματα με ακαδημαϊκά προσόντα και καταργεί στην ουσία τον υπεύθυνο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία φορέα που..
είναι ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Έχει ήδη φροντίσει με προηγούμενο νόμο τα πτυχία των κολλεγίων να διαθέτουν επαγγελματική ισοτιμία με τα πτυχία των ελληνικών ΑΕΙ και, πλέον, με τη νέα διάταξη τα καθορίζει ως τυπικό προσόν διορισμού στην εκπαίδευση, αίροντας, στην ουσία, το άρθρο 16 του Συντάγματος.
Στην αιτιολογική έκθεση η Υπουργός Παιδείας αναφέρεται σχετική «γνώμη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εγκαλεί τη χώρα για παράβαση της οδηγίας 2005/36 σχετικά με αποκλεισμό επαγγελματικών προσόντων, όπως ισχυρίζεται, για να εξομοιώσει, πρακτικά τους επίμαχους τίτλους με αυτούς των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Τι αναφέρει πραγματικά η Κομισιόν

Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική και για αυτό εξάλλου το υπουργείο δεν έχει δημοσιοποιήσει τη γνώμη της Κομισιόν 4061, την οποία και επικαλείται η κ. Κεραμέως.
Από το ρεπορτάζ του Tvxs.gr, με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, προκύπτει πως η Κομισιόν στη σχετική γνώμη εγκαλεί τη χώρα για εξομοίωση επαγγελματικών προσόντων σε πολύ συγκεκριμένα επαγγέλματα υγείας και για πολύ ειδικές περιπτώσεις, που περιγράφει αναλυτικά και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί γενικό κανόνα, ούτε έχει την παραμικρή αναφορά στην εκπαίδευση. Επιπλέον η σχετική γνώμη φέρει τον χαρακτήρα της «επιστολής» κάτι που για τις Βρυξέλλες σημαίνει διάλογος επί του περιεχομένου και απέχει από τους ισχυρισμούς της υπουργού Παιδείας για παραπομπή και πρόστιμο.
Το Tvxs.gr παρουσιάζει τη γνώμη 4061 της Κομισιόν που έχει αποσιωπηθεί και καταρρίπτει κάθε επιχείρημα της κυβέρνησης για την εξίσωση των Κολλεγίων, η οποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Άλλωστε, αν τα πράγματα ήταν όπως ισχυρίζεται η Υπουργός Παιδείας, θα έπρεπε να έχουν προηγηθεί κοσμογονικές εξελίξεις σε νομοθετικό επίπεδο που θα είχαν απασχολήσει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πλήρες κείμενο της Κομισιόν
Προς απόδειξη της απόλυτης έλλειψης συνάφειας της σχετικής γνώμης με όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, το πλήρες κείμενο της γνώμης:
Η Επιτροπή εγκαλεί την Ελλάδα για παράβαση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την 2013/55/ΕΕ επειδή:
Α) δεν διασφαλίζει ότι, όταν επιτρέπεται σε υπηκόους κρατών μελών που είναι κάτοχοι επαγγελματικών δικαιωμάτων τα οποία ΔΕΝ έχουν αποκτηθεί σε κράτος μέλος η άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος που εμπίπτει στον τίτλο ΙΙΙ, κεφάλαιο ΙΙΙ, αυτή η αρχική αναγνώριση πρέπει να πληροί τους ελάχιστους όρους εκπαίδευσης που ορίζονται στο εν λόγω κεφάλαιο, άρθ. 2, παρ. 2 (αφορά επαγγέλματα υγείας, όπως γιατροί , νοσοκόμες κτλ. και τους αρχιτέκτονες)
Β) δεν προβλέπεται ότι όταν απαιτείται από τους παρόχους προσωρινών υπηρεσιών στην Ελλάδα προσωρινή εγγραφή που γίνεται αυτόματα ή τυπική προσχώρηση σε επαγγελματική οργάνωση ή επαγγελματικό οργανισμό, αυτή η εγγραφή ή προσχώρηση δεν καθυστερεί ούτε περιπλέκει με οποιονδήποτε τρόπο την παροχή υπηρεσιών και δεν συνεπάγεται περαιτέρω δαπάνες για τον πάροχο υπηρεσιών (άρθ. 6, σημείο α)
Γ) δεν έχει παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με το νομικό αποτέλεσμα της υπ. απόφασης 165261/ΙΑ (ΦΕΚ τ. Β 2157/31-12-2010) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση του δικαιώματος των κτηνιάτρων να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τίτλου ΙΙ και ειδικά του αρθ. 7 , παρ. 1
Δ) δεν έχει θεσπίσει ειδικά νομοθετικά, κανονιστικά ή διοικητικά μέτρα που να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωσή της να δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την οργάνωση και την αναγνώριση της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, ιδίως σχετικά με τον ρόλο του επόπτη της επαγγελματικής πρακτικής  άσκησης (άρθ. 55.α).