ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Αναστολή διαπραγμάτευσης για τις μετοχές της Πήγασος

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών:
- «Συστήματα Μικροϋπολογιστών Α.Ε.» και «Πήγασος Εκδοτική Α.Ε.», καθώς κρίθηκε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015 των εν λόγω εταιρειών, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την 31/03/2016, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών τους, στις οποίες διατυπώνεται «Αρνητική Γνώμη» και «Γνώμη με επιφύλαξη», αντίστοιχα..
- «ΑΕΓΕΚ Α.Ε.», καθώς κρίθηκε ότι, σε συνέχεια της από 1.4.2016 ανακοίνωσής της, στην οποία αναφέρεται ότι δε θα υπάρξει δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2015, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της ανωτέρω εταιρείας, έως ότου η εταιρεία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει την ως άνω οικονομική έκθεση .