ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

ΔΟΛ: τα ταμειακά διαθέσιμα δεν επαρκούν ούτε για έναντι...

Η εξώδικη απάντηση των διαχειριστών στο εξώδικο των 67 εργαζόμενων στα ΝΕΑ

Με εξώδικο οι διαχειριστές του ΔΟΛ (Grant Thornton και δικηγορική εταιρεία) απάντησαν στην εξώδικη διαμαρτυρία (δείτε ΕΔΩ) των 67 εργαζομένων στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.
Στην εξώδικη απάντηση προς τον εκπρόσωπο των εργαζομένων Κώστα Ντελέζο, οι διαχειριστές σχετικά με το αίτημα  για άμεση καταβολή των οφειλόμενων μισθών αναφέρουν: Κατανοούμε ότι παύετε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας κατ’ άρθρον 73§2 Ν 4307/2014 δηλαδή με την εξασφάλιση υπερπρονομίων για την καταβολή τους. Αδυνατούμε όμως να σας καταβάλουμε έστω και έναντι των δεδουλευμένων αφού τα ταμειακά μας διαθέσιμα δεν επαρκούν.
Αναλυτικά ολόκληρο το κείμενο της εξώδικης απάντησης των διαχειριστών:..
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χρήστου Λαδά αρ. 3, με Α.Φ.Μ. 094028358 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία έχει τεθεί σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία, δυνάμει της με αριθμό 963/03.04.2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) και εκπροσωπείται νόμιμα από την σύμπραξη : α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου αρ.56, Α.Φ.Μ. 094399329 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, και β) της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Αλεξάνδρας αρ. 100, με Α.Φ.Μ. 997937983 της Δ.Ο.Υ. Δ ́ Αθηνών.
ΠΡΟΣ
Τον κύριο Κωνσταντίνο Ντελέζο, κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 80.
Αξιότιμε κύριε,
Σε απάντηση της από 03.08.2017 εξωδίκου οχλήσεως διαμαρτυρίας και προσκλήσεως, την οποία συνυπογράψατε μαζί με άλλους εξήντα έξι (66) συναδέλφους σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.
Κατ’ άρθρον 73§2 του Ν. 4307/2014 ο ειδικός διαχειριστής, προκειμένου να διατηρήσει τη λειτουργία της επιχείρησης και να καλύψει δαπάνες και έξοδα της ειδικής διαχείρισης,
περιλαμβανομένων και των δικών του αμοιβών, δύναται να λάβει κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης χρηματοδοτήσεις ή εισφορές αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες φέρουν το ειδικό προνόμιο του άρθρου 154 περίπτωση α’ του Πτωχευτικού Κώδικα.

Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 963/2017, η οποία μας όρισε ως ειδικούς διαχειριστές, στη σελίδα 10 ορίζει: Σε περίπτωση που ο ειδικός διαχειριστής, μετά το διορισμό του, δεν εξεύρει χρηματοδότηση για τις ανάγκες της ειδικής διαχείρισης (έξοδα διαδικασίας αυτής), στα οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τη λειτουργία της επιχείρησης, τότε συντρέχει λόγος ανάκλησης της απόφασης περί υπαγωγής της επιχείρησης στην ειδική διαχείριση (άρθρο 758 του ΚΠολΔ). Στην περίπτωση αυτή ο ΔΟΛ θα πτωχεύσει (άρθρο 76§2).

Εμείς λοιπόν, τηρώντας τον Νόμο και την Δικαστική απόφαση, κατορθώσαμε να διατηρήσουμε σε λειτουργία την επιχείρηση, εξασφαλίζοντας πόρους α) από τραπεζική χρηματοδότηση β) από διαφημιστικά έσοδα γ) από εισφορές υπηρεσιών, δηλαδή την εργασία των υπαλλήλων και συνεργατών του ΔΟΛ, όπως αυτό αναφέρεται και σε επιστολή που σας δώσαμε σχετικά με το υπερπρονόμιο της αμοιβής της εργασίας σας, κατά τη διάρκεια της θητείας μας.
Είναι γεγονός ότι η τραπεζική χρηματοδότηση δεν ήταν επαρκής, παρά τα αιτήματά μας, ωστόσο με την συνδρομή σας ο ΔΟΛ παρέμεινε σε λειτουργία μέχρι σήμερα και πιστεύουμε και μέχρι την 09.08.2017, οπότε ευελπιστούμε ότι θα συντελεστεί η μεταβίβαση του ενεργητικού στους πλειοδότες.

Εσφαλμένα ισχυρίζεσθε ότι προβήκαμε σε εκχώρηση του τηρούμενου στην ALPHA BANK τραπεζικού λογαριασμού με αριθμό 101.00.2002.287130, αφού ο λογαριασμός αυτός ήταν ήδη εκχωρημένος από την 18.09.2014.

Βεβαίως, εάν η άποψή σας είναι διαφορετική, την λύση θα δώσει το αρμόδιο Δικαστήριο που θα δικάσει «τυχόν ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξής» κατ’ άρθρον 77§2 Ν. 4307/2014.
Την σύμβαση εκχώρησης του συγκεκριμένου λογαριασμού, υποβάλαμε στο Δικαστήριο το οποίο μας όρισε διαχειριστές με την με αριθμό 963/2017 απόφαση, και λάβατε γνώση δια των παρασταθέντων συνηγόρων σας, Αντωνίου Ρουπακιώτη και Ευσταθίας Κριεμάδη. Προς διευκόλυνσή σας παραπέμπουμε στην σελίδα 16 της ανωτέρω απόφασης όπου γίνεται αναφορά στον εν λόγω λογαριασμό.
Κατά την εκδίκαση του πίνακα κατάταξης θα λάβετε γνώση για τις διαχειριστικές μας ενέργειες και θα ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.
Όσον αφορά το αίτημά σας για άμεση καταβολή των οφειλόμενων μισθών, κατανοούμε ότι παύετε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας κατ’ άρθρον 73§2 Ν 4307/2014 δηλαδή με την εξασφάλιση υπερπρονομίων για την καταβολή τους. Αδυνατούμε όμως να σας καταβάλουμε έστω και έναντι των δεδουλευμένων αφού τα ταμειακά μας διαθέσιμα δεν επαρκούν.
Λοιπές διευκρινίσεις μπορούμε να σας δώσουμε μετά την ολοκλήρωση των μεταβιβαστικών συμβολαίων, λόγω του απαιτούμενου για αυτά μεγάλου όγκου εργασιών.
Παρακαλώ γνωστοποιήστε την απάντηση στους συναδέλφους σας, προς αποφυγή απασχόλησης και εξόδων.
    Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα νόμιμα προς τον κύριο Κωνσταντίνο Ντελέζο, κάτοικο Αθηνών, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 80, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην επιδοτήρια έκθεση του, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.
Για την εξωδίκως δηλούσα σύμπραξη Ειδικού Διαχειριστή
Μαρία Ελένη Μπουζούρα, Ανδρέας Αγγελίδης