ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Ναυτιλιακά βάρη 60 εκατ. στην «Καθηµερινή»

Πρόκειται για δάνεια µε τα οποία αγοράστηκαν δύο πλοία του οµίλου Αλαφούζου
Με δάνεια ύψους 60,211 εκατοµµυρίων ευρώ για δύο πλοία του οµίλου Αλαφούζου έχει επιβαρυνθεί ο ισολογισµός της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Καθηµερινής Α.Ε.
Με βάση την οικονοµική έκθεση για τη χρήση του 2014, πέρσι στις 31 ∆εκεµβρίου τα χρέη για αυτά τα δύο δεξαµενόπλοια αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το µισό των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του οµίλου, οι οποίες ανέρχονται στα 104,5 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια αυτά των 60,211 εκατ. ευρώ ελήφθησαν για να χρηµατοδοτηθεί η κτήση δύο πλοίων.. 
µεταφοράς πετρελαίου από δύο θυγατρικές… άλλης θυγατρικής της εισηγµένης Καθηµερινής Α.Ε. του οµίλου Αλαφούζου.
Οι δραστηριότητες του οµίλου έχουν την ιδιαιτερότητα, σε σχέση µε άλλες εισηγµένες εκδοτικές, ότι επεκτείνονται και σε άλλους τοµείς, όπως υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων µεταφορών µέσω της εκµετάλλευσης πλοίων ιδιοκτησίας των θυγατρικών της Αργοναύτης ΕΕΠΝ (εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία). Η Αργοναύτης ΕΕΠΝ είναι 100% θυγατρική εταιρεία της Καθηµερινής.
ΥΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ. Η τελική αξία της συµµετοχής αυτής τοποθετείται από την ετήσια έκθεση της χρήσης του 2014 στα 30,5 εκατ. ευρώ. Τα δύο αυτά πλοία, που είναι υποθηκευµένα έναντι των δανείων µε τα οποία έχει χρηµατοδοτηθεί η απόκτησή τους, αποτιµήθηκαν την 31η ∆εκεµβρίου στο ποσό των 50,25 εκατ. δολ. το κάθε ένα. Πώς βρέθηκε, όµως, η γνωστή εφηµερίδα µε δύο πλοία; Ποιες είναι οι ιδιοκτήτριες και πώς φτάνουν τα δάνειά τους να βαραίνουν την εισηγµένη; Στον τοµέα της ποντοπόρου ναυτιλίας, ο όµιλος της Καθηµερινής δραστηριοποιείται, µέσω της Αργοναύτης ΕΕΠΝ. Η, δε, Αργοναύτης δραστηριοποιείται µέσω σειράς άλλων θυγατρικών εταιρειών που αυτή ελέγχει. Αυτές είναι οι Zenith Maritime Corporation, Bigal Shipping Corporation, Sea Shell Enterprises Limited και Sea Pearl Enterprises Limited.
EΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Ολες ασχολούνται, κατά δήλωση του οµίλου, µε τη θαλάσσια µεταφορά αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών. Το πραγµατικό αντικείµενο εργασιών της Αργοναύτης ΕΕΠΝ είναι, δηλαδή, η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε µετοχές πλοιοκτητριών εταιρειών ποντοπόρων πλοίων ή σε µετοχές εταιρειών χαρτοφυλακίου πλοιοκτητριών εταιρειών ποντοπόρων πλοίων ή σε µετοχές διαχειριστριών εταιρειών. Η Αργοναύτης ΕΕΠΝ, ως εταιρεία επενδύσεων στην ποντοπόρο, δεν έχει δραστηριότητα και τα έσοδά της προέρχονται αποκλειστικά από τα µερίσµατα των θυγατρικών της και από τη διαχείριση των διαθεσίµων της. Η πρώτη από τις τέσσερις θυγατρικές είναι η Zenith Maritime Corporation, µε έδρα τη Λιβερία, η οποία είναι πλοιοκτήτρια του δεξαµενοπλοίου «Νήσος Πάρος» (DWT 115.723). Η δεύτερη είναι η Bigal Shipping Corporation, µε έδρα επίσης τη Λιβερία, η οποία και είναι πλοιοκτήτρια του δεξαµενοπλοίου «Νήσος ∆ήλος» (DWT 115.691). Τα παραπάνω δύο πλοία ναυπηγήθηκαν το 2012.
ΥΠΟΘΗΚΗ. Η Αργοναύτης ΕΕΠΝ κατέχει, όµως, το 100% των µετοχών και των Sea Shell Enterprises Limited και Sea Pearl Enterprises Limited, που έχουν έδρα τη Λιβερία, αλλά δεν κατέχουν αυτή την περίοδο κανένα πλοίο. Τα έσοδα των θυγατρικών αυτών προέρχονται από τη συνεργασία µε διάφορους ναυλωτές, καθώς τα πλοία «Νήσος Πάρος» και «Νήσος ∆ήλος» είναι µισθωµένα στην ελεύθερη αγορά και δεν έχουν έτσι µακροχρόνια ναυλοσύµφωνα. Επιπλέον, τα δάνεια για τα δύο πλοία είναι εξασφαλισµένα, µε πρώτη προτιµώµενη υποθήκη επί των πλοίων, µε γενική εκχώρηση ναύλων και ασφαλειών των πλοίων και µε δέσµευση της διαχειρίστριας εταιρείας τους. Τι απέφεραν αυτές οι ναυτιλιακές δραστηριότητες στην ποντοπόρο το 2014; Τζίρο 23,346 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη (EBITDA) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 7,021 εκατ. ευρώ. Σώθηκε, δηλαδή, η «παράσταση», αφού συνολικά ο όµιλος από όλες τις δραστηριότητες είχε λειτουργικά κέρδη 5,68 εκατ. ευρώ. Χωρίς την ποντοπόρο, µε άλλα λόγια, θα έγραφε λειτουργικές ζηµίες. Ωστόσο, και εδώ έβαλε το χέρι του άλλος: Η µεγάλη άνοδος του δολαρίου έναντι του ευρώ κατά το 2014 βοήθησε στη µεγέθυνση των εσόδων από την ποντοπόρο, η οποία συναλλάσσεται διεθνώς σε δολάρια.
- Secret / Παραπολιτικά