ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

Έγκριση από την Κομισιόν πακέτου 20 εκατ. για τη στήριξη των εφημερίδων λόγω Ουκρανικού


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την Κρίση, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022. Σύμφωνα με το καθεστώς, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.
Σκοπός του καθεστώτος είναι να στηρίξει τους εκδότες εφημερίδων και περιοδικών που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος μεταφοράς και χαρτιού λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης και των επακόλουθων κυρώσεων και αντι-κυρώσεων.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ειδικότερα, η ενίσχυση
  •  i) δεν θα υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και 
  • ii) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα διατεθεί με τον αριθμό SA.104056 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, μόλις επιλυθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας.