ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

Δικαίωση για δύο τεχνικούς που δεν υπέγραψαν ατομική σύμβαση

Νέα δικαστική απόφαση για τις απολύσεις στο ραδιοσταθμό MUSIC 89,2

Με την απόφαση 1909/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαιώνονται οι δύο  τεχνικοί, αμφότεροι μέλη της Ενωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας ν(ΕΤΕΡ), που απελύθησαν από την διοίκηση του ραδιοσταθμού Music 89,2 επειδή δεν υπέγραψαν ατομική σύμβαση με όρους δυσμενέστερους της ΣΣΕ.
Συγκεκριμένα με την απόφαση το δικαστήριο «δέχεται» «την αγωγή» των τεχνικών «αναγνωρίζει ότι οι από 16-6-2014 και 6-6-2014 καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας του πρώτου ενάγοντος και της δεύτερης ενάγουσας (τεχνικοί μέλη της ΕΤΕΡ) αντίστοιχα είναι άκυρες.»
«Υποχρεώνει την εναγομένη (ραδιοσταθμός MUSIC 89,2) να αποδέχεται τις υπηρεσίες των εναγόντων (τεχνικοί-μέλη της ΕΤΕΡ), με τους όρους που ίσχυαν πριν από τις καταγγελίες..
των συμβάσεων εργασίας τους. Καταδικάζει την εναγομένη (ραδιοσταθμός MUSIC 89,2) σε χρηματική ποινή ποσού τριακοσίων ευρώ (300 ?) για κάθε ημέρα άρνησης αυτής να αποδέχεται τις υπηρεσίες εκάστου των εναγόντων (τεχνικών-μελών της ΕΤΕΡ) με τους όρους που ίσχυαν πριν από τις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας τους.»
«Υποχρεώνει την εναγομένη (ραδιοσταθμός MUSIC 89,2) να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (11.686,80 ?) και στη δεύτερη ενάγουσα (μέλη της ΕΤΕΡ) το ποσόν δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (12.449,77 ?),αμφότερα δε τα ποσά με το νόμιμο τόκο και μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους, κατά τις αναφερόμενες στο σκεπτικό της απόφασης αυτής διακρίσεις.»
«Κηρύσσει την απόφαση αυτή προσωρινά εκτελεστή ως προς τις καταφηφιοτικές διατάξεις της.»
«Καταδικάζει την εναγομένη στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων των εναγόντων, τα οποία ορίζει στο ποσόν των οκτακοσίων ευρώ (800 ?).»
Η ΕΤΕΡ με ανακοίνωσή της ευχαριστεί ιδιαίτερα τον νομικό της σύμβουλο Δημήτρη Περπατάρη, που χειρίστηκε την υπόθεση των τεχνικών και αναφέρει:
"Η «κρίση» που η ίδια η εργοδοσία δημιούργησε δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποτελέσει για μας άλλοθι για την κατάργηση ή την καταπάτηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Τέλος δηλώνουμε στους τυχόν επίδοξους μιμητές, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, της διοίκησης του εν λόγω ραδιοσταθμού ότι θα μας βρίσκουν πάντα απέναντί τους".