ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «Η ΑΥΓΗ Α.Ε.»


Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας “Η ΑΥΓΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με τον διακριτικό τίτλο "Η ΑΥΓΗ Α.Ε." να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Δεκέμβριου 2021.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Δεκέμβριου 2021 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (957.990,00 €) με καταβολή μετρητών ή με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών Μετόχων. 
Η αύξηση αυτή θα συντελεσθεί με την έκδοση τριακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα (319.330) νέων μετοχών, με ονομαστική αξία 3,00 Ευρώ για κάθε μετοχή. Η τιμή διάθεσης για κάθε μετοχή ορίζεται στα 6,00 Ευρώ, δηλαδή 3,00 Ευρώ ονομαστική αξία συν 3,00 Ευρώ υπέρ το
άρτιο διαφορά. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής τιμής των 3,00 Ευρώ ανά μετοχή και συνολικά το ποσό των εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (957.990,00 €) θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 
Μετά από την αύξηση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των έξη εκατομμυρίων τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδων και διακοσίων είκοσι δύο ευρώ (6.375.222,00) και διαιρείται σε δυο εκατομμύρια ογδόντα πέντε χιλιάδες και εφτακόσιες σαράντα τέσσερις μετοχές (2.125.074) ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία.
 Ως τελευταία ημερομηνία εγγραφής για την απόκτηση των νέων μετοχών ορίζεται 28η Φεβρουάριου 2022. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να παρατείνει για ένα (1) ακόμη μήνα την περίοδο κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 
Οι παλαιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 23/12/2021 έως 31/1/2022.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα προτίμησης θα πρέπει να καταβάλουν σε μετρητά ή με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας, την αξία των νέων μετοχών για τις οποίες εγγράφονται.
Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους παλαιούς Μετόχους (εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης), εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαθέσει τις τυχόν αδιάθετες μετοχές ελεύθερα στην τιμή διάθεσης και κατά την κρίση του, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας .
Σε περίπτωση που, και μετά τη διαδικασία αυτή, εξακολουθήσουν να υπάρχουν αδιάθετες Μετοχές, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.