ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

Τον Ιανουάριο η υποβολή αιτήσεων νέων μελών της ΕΣΗΕΑ

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει στους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για να εγγραφούν ως δόκιμα, τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Σ.Η.Ε.Α., ότι η υποβολή αιτήσεων υποψηφίων νέων μελών ξεκινάει..
την Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2020 και λήγει την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία της Ενώσεως (Ακαδημίας 20, 5ος όροφος), προσκομίζοντας απαραιτήτως όλες τις απαιτούμενες από το Καταστατικό της Ε.Σ.Η.Ε.Α. βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.
Οι φάκελοι θα γίνονται δεκτοί από τη Γραμματεία μόνον εφόσον περιέχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να διευκολύνεται η διαδικασία εγγραφής των νέων μελών.
Ακολουθεί κατάλογος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά συνάγονται από το άρθρο 6 του Καταστατικού της Ενώσεως, που προβλέπει τη διαδικασία εγγραφής των μελών.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
που θα πρέπει να υποβάλουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. μαζί με την αίτηση τα υποψήφια προς εγγραφή μέλη:
  1. Βεβαίωση ασφαλιστικών κρατήσεων από το ασφαλιστικό ταμείο κύριας ασφάλισης, όπου ασφαλίζεται ο υποψήφιος. Εάν η βεβαίωση αυτή δεν περιλαμβάνει το σύνολο του ασφαλιστικού χρόνου, που έχει διανύσει ο υποψήφιος με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, θα πρέπει να προσκομισθούν βεβαιώσεις και από τα Ταμεία που έχει ασφαλιστεί κατά το παρελθόν (ΕΦΚΑ/πρ.ΤΣΠΕΑΘ, ΕΦΚΑ/πρ.ΙΚΑ ΕΦΚΑ/πρ.ΟΑΕΕ κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή, ο ασφαλιστικός χρόνος της προϋπηρεσίας θα πρέπει να ταυτοποιείται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εργοδότη.
       Όσον αφορά τις βεβαιώσεις από τον ΕΦΚΑ / πρ.ΤΣΠΕΑΘ, οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΚΑ Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20 (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) για την έκδοση του πιστοποιητικού ή να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο email: vosina@efka.gov.gr
  1. Πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανωτέρας σχολής ή Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Εφόσον είναι τίτλοι του εξωτερικού προσκομίζεται και η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Τα αντίγραφα των τίτλων πρέπει να είναι επικυρωμένα.
  3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου πρόσφατο (τελευταίου 6μήνου).
  4. Βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα με την οποία απασχολούνται και οι αποδοχές, τις οποίες λαμβάνουν.
  5. Χωριστές βεβαιώσεις δύο μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α., από τις οποίες να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει ως κύριο επάγγελμα τη δημοσιογραφία, το είδος της εργασίας που εκτελεί, καθώς και το ήθος και η επαγγελματική του συμπεριφορά.
  6. Ανάλογη με τις παραπάνω βεβαίωση του αντιπροσώπου στο Μικτό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. των συντακτών του Μέσου, στο οποίο εργάζεται ο υποψήφιος, εφόσον υπάρχει.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, με την οποία να δηλώνεται, ότι το υποψήφιο μέλος είναι μόνιμος κάτοικος της Αθήνας ή του Πειραιά ή των προαστίων και συνοικισμών των δύο αυτών πόλεων, ότι δεν είναι συνταξιούχος οποιουδήποτε Ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης από οποιαδήποτε αιτία, ότι ασκεί πραγματικά το επάγγελμα του δημοσιογράφου και ότι παράλληλα με την εργασία του αυτή δεν ασκεί εργασία ή επάγγελμα που δεν είναι δημοσιογραφική. Και
  8. Σύντομο, σαφές και πλήρες βιογραφικό σημείωμα δακτυλογραφημένο.