ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Μega: απόφαση για αύξηση κεφαλαίου 22 εκατ. ευρώ

Παραιτήσεις και νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τηλέτυπος

Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 22 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει το Μega  όπως αποφασίστηκε στην σημερινή (7 Απριλίου) έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ.
Σε ότι αφορά τον ΔΟΛ του Σταύρου Ψυχάρη, όπως ανακοινώθηκε, δεν δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει το ποσοστό, "αλλά διάκειται θετικά στην είσοδο νέων επενδυτών", ενώ η εταιρεία Πήγασος της οικογένειας Μπόμπολα, επιφυλάσσεται ως προς την ολική άσκηση των δικαιωμάτων, αλλά κι αυτή διάκειται θετικά ως προς την είσοδο νέων επενδυτών.
Επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αποφασίσθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:..
** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 22.678.553,70 ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 75.595.179 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ. Οι βασικοί μέτοχοι προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού Χ.Α. :

Α. «Η μέτοχος "ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", λαμβάνοντας υπ'όψιν και τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, δηλώνει την πρόθεσή της όπως ασκήσει μερικώς το δικαίωμα προτίμησης, επιφυλασσομένη ως προς την ολική άσκησή του, δεδομένου ότι προσβλέπει θετικά στη συμμετοχή νέων επενδυτών, στην προκείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου».
Β. «Η μέτοχος "ΔΟΛ Α.Ε." δεν δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της αυξήσεως, αλλά διάκειται θετικά προς τη συμμετοχή νέων επενδυτών, ώστε να ενισχυθεί το πολυμετοχικό σχήμα της εταιρείας. Η μέτοχος δεσμεύεται ότι θα διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυξήσεως, επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών από της ενάρξεως διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών.».

** Επικύρωση συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου
Α. επικυρώθηκαν
- η από 14.7.2015 εκλογή του κ. Νικολάου Πεφάνη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. κ. Αθανασίου Ανδρεούλη,
- η επταμελής σύνθεση του Δ.Σ. μετά την παραίτηση του κ. Ηλία Τσίγκα την 15.12.2015 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μην προβεί στην εκλογή αντικαταστάτου,
- ο ορισμός του κ. Παναγιώτη Στ. Ψυχάρη ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου αρ. 39 Ν.3693/2008,
- η παραίτηση του κ. Νικολάου Πεφάνη την 11.3.2016, για την αντικατάσταση του οποίου έχει επιφυλαχθεί το Συμβούλιο,
- η από 6.4.2016 εκλογή του κ. Αντωνίου Τσενέ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 5.4.2016 μέλους Δ.Σ. κ. Αντωνίου Θεοχάρη.
Β. ορίσθηκε ανεξάρτητο μέλος ο κ. Αντώνιος Τσενές και
Γ. ορίσθηκαν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αρ. 39 Ν.3693/2008 οι κκ. Φώτιος Μπόμπολας, Παναγιώτης Ψυχάρης και Αντώνιος Τσενές.