ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Πέμπτη 1 Μαΐου 2014

Πρόσκληση για την επιλογή 70 μουσικών στη ΝΕΡΙΤ

Λάβαμε και δημοσιεύουμε:
O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως δε τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ε.Κ.Λ. της ΝΕΡΙΤ
3. Το από 21.03.2014 (αρ. πρωτ. 162) αίτημα της Εταιρείας, με την οποία έχει ζητηθεί η έκδοση της απαιτούμενης Πράξη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου.
4. Την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό της NEPIT
ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη σύναψη μίσθωσης έργου με 70 μουσικούς για 150 συναυλίες και εκπαιδευτικά..
προγράμματα, υπό την προϋπόθεση έκδοσης της Πράξης που προβλέπεται στην ΠΥΣ 33/2006.
Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ
Κατεβάστε την Αίτηση εδώ