ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016

Λυμπέρηδες και Φιλιππόπουλος κλείνουν τα περιοδικά τους...

Αναστέλλει τη λειτουργία του ο Όμιλος Alpha Editions Α.Ε. ( διάδοχος εταιρεία της «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ») που εκδίδει τα περιοδικά Hello, 7 Μέρες TV, ΕΓΩ και Τηλεκοντρόλ κ. α.
Ο δημοσιογράφος Ανδρέας Δερμιτζάκης ο οποίος εργάζεται στα περιοδικά ΕΓΩ και HELLO έγραψε στο twitter: Σήμερα ανακοινώθηκε το κλείσιμο των περιοδικών ΕΓΩ Weekly, Τηλεκοντρόλ, Κάθε Μέρα με την Αργυρώ, 4Τροχοί, Autobild και MySelf.gr. Ανάπτυξη.
Θυμίζουμε ότι  στις 29/08/2016 είχε ανακοινωθεί ότι η «ALPHA EDITIONS AE», διάδοχος εταιρεία της «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ» ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει στους συντάκτες και τους απασχολούμενους στο διαφημιστικό τμήμα των περιοδι­κών της εταιρείας τις δεδουλευμένες αποδοχές, που είχαν..
"παραλείψει" να τους καταβάλουν οι «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ» για το διάστημα πριν την διακοπή της δραστηριότητάς της, δηλαδή από το καλοκαίρι μέχρι και το Νοέμβριο του 2012 μαζί με την αναλογία Δώρου Χριστουγέννων.
Επίσης με την ίδια απόφαση - σταθμό, η εταιρεία ήταν υποχρεωμένη να απασχολεί το εν λόγω προσωπικό με τους ίδιους όρους εργασίας, όπως αυτοί ίσχυαν προ της διακοπής δραστηριότητας της μετα­βι­βά­σα­σας εται­ρείας («ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ»).
 Συγκεκριμένα και σύμ­φωνα με την υπ’ αριθμ. 1235/2016 Από­φαση του Μονο­με­λούς Πρωτοδικείου Αθη­νών, ανα­γνω­ρί­στηκε, ότι η εται­ρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ» μετα­βί­βασε στις 14 Νοεμ­βρίου 2012, προ­τού κηρυ­χθεί σε πτώ­χευση την εκδο­τική της δρα­στη­ριό­τητα ως προς τα περιο­δικά «ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ», «7 ΜΕΡΕΣ TV», «ΕΓΩ» και «HELLO» στην εται­ρεία «ALPHA EDITIONS AE», συμ­φε­ρό­ντων μεταξύ άλλων των εκδο­τών Δημη­τρίου Κοντο­μηνά (λένε ότι έχει αποχωρήσει από την εταιρεία) και Θεο­χάρη Φιλιππόπουλου.
Ως συνέ­πεια της ανα­γνώ­ρι­σης αυτής, το Δικα­στή­ριο υπο­χρέ­ωσε τη διά­δοχο εται­ρεία («ALPHA EDITIONSAE») στις παρα­πάνω αποφάσεις.

ΥΓ Τίνος είναι τελικά η Alpha Editions; Του Κοντομηνά, των Λυμπέρηδων ή του Φιλιππόπουλου; ΄Η μήπως και των τριών; Πάντως τους ισολογισμούς της εταιρείας τις υπογράφει ως πρόεδρος του ΔΣ ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος...