ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

Αντικείμενο ξεχωριστής ρύθμισης ο ΕΔΟΕΑΠ στο άμεσο μέλλον......προκειµένου να εξορθολογιστεί ο τρόπος χρηµατοδότησής του, ιδίως µέσω της κατάργησης τυχόν προβλεπόµενων κοινωνικών πόρων (λέγε με αγγελιόσημο)

Αντικείμενο ξεχωριστής ρύθμισης θα τύχουν τα Ταµεία που λειτουργούν µε τη µορφή ν.π.ι.δ. και είναι πιθανό να στηρίζονται οικονοµικά µε τη θέσπιση υπέρ αυτών κοινωνικών πόρων (π.χ. Ε∆ΟΕΑΠ).
Αυτό προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε πριν από λίγες ώρες στη Βουλή σχετικά με την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ των ταμείων που είχαν εξαιρεθεί όπως ο ΕΟΔΕΑΠ. Ιδού τι αναφέρει το Κεφάλαιο ΙΒ (Ρυθμίσεις υπουργείου Υγείας) υποπαράγραφος ΙΒ.1 της αιτιολογικής έκθεσης:
«Με τις διατάξεις του ν.3918/2011 (Α’ 31) συστήθηκε Εθνικός Οργανισµός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος ενιαία σε όλους τους εν ενεργεία ασφαλισµένους, συνταξιούχους και τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών τους, µε τη θέσπιση ενιαίου κανονισµού παροχών. Με την έναρξη λειτουργίας του εντάχθηκαν οι κλάδοι υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΟΠΑ∆ και ΟΠΑ∆/ΤΥ∆ΚΥ. Στη συνέχεια από 1.4.2012 εντάχθηκε ο Οίκος Ναύτου και από 1.5.2012 ο Κλάδος Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ εκτός των Τοµέων των Κλάδων Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών ΕΤΒΑ, Εµπορικής και Πίστεως, Γενικής και Αµέρικαν Εξπρές. Όµως µε δεδοµένο..
ότι όλοι οι φορείς θα πρέπει να ενταχθούν στον ενιαίο φορέα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων τους κρίνεται σκόπιµη η θέσπιση της διάταξης αυτής ώστε και οι εν λόγω φορείς να ενταχθούν από 1.11.2012 στον ΕΟΠΥΥ.
Σηµειώνεται ότι η προτεινόµενη ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τους κλάδους υγείας των ασφαλιστικών Ταµείων που λειτουργούν µε τη µορφή ν.π.ι.δ. και είναι πιθανό να στηρίζονται οικονοµικά µε τη θέσπιση υπέρ αυτών κοινωνικών πόρων (π.χ.Ε∆ΟΕΑΠ). Τα εν λόγω Ταµεία θα τύχουν αντικείµενο ξεχωριστής ρύθµισης στο άµεσο µέλλον προκειµένου να εξορθολογιστεί ο τρόπος χρηµατοδότησής τους,ιδίως µέσω της κατάργησης τυχόν προβλεπόµενων κοινωνικών πόρων.»