ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - Για οποιοδήποτε παράπονο ή σχόλιο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους zoornalistas στο email: zoornalistasgr@googlemail.com

Δευτέρα 8 Μαΐου 2017

Στη δυσμένεια του Φώτη Τσιμέλα...

ΕΣΠΗΤ: Καμια ανοχή στην εκμετάλλευση εργαζομένων - Η εργασιακή αξιοπρέπεια είναι δικαίωμα όλων

Για κατα­χρη­στική συμπε­ρι­φορά και στυγνή εκμετάλλευση των εργαζομένων του κατηγορεί η Ένω­ση Συντακτών Περιοδικού και Ηλε­κτρο­νι­κού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) τον Φώτη Τσιμέλα, πρώην διευ­θυ­ντή περιο­δι­κών μεγά­λου εκδο­τι­κού συγκροτήματος.
Με βάση την καταγ­γε­λία εργα­ζο­μέ­νης, μέλους της ΕΣΠΗΤ, στο συγκε­κρι­μένο συγκρό­τημα, ο Φώτης Τσιμέλας, εκμε­ταλ­λευό­με­νος την υψηλή ανερ­γία στον κλάδο και την διευ­θυ­ντική θέση του και υπό την απειλή, ότι όποιος δεν «συμ­μορ­φω­νό­ταν» στις εντο­λές του θα έπε­φτε στην δυσμέ­νειά του με ό,τι αυτό συνε­πα­γό­ταν, παρήγ­γελνε σε υφι­στα­μέ­νους του συντά­κτες δημο­σιο­γρα­φικά θέματα,.. τα οποία προ­ο­ρί­ζο­νταν για έντυπα και sites, ανή­κο­ντα σε εται­ρείες ή πρό­σωπα αλλό­τρια και άσχετα με τον εργο­δότη τους, εν αγνοία μάλι­στα του τελευ­ταίου.
Σύμφωνα με την καταγγελία, για την παροχή εργα­σίας, ουσια­στικά προς τον ίδιο τον ΦώτηΤσιμέλα, εκεί­νος παρα­βιά­ζο­ντας οποια­δή­ποτε έννοια δεο­ντο­λο­γίας, αλλά και της κεί­με­νης νομο­θε­σίας, ουδέ­ποτε κατέ­βαλε την οποια­δή­ποτε αμοιβή στον συντά­κτη, που υπο­στή­ριζε τις παράλ­λη­λες εκδο­τι­κές του δρα­στη­ριό­τη­τες, αφή­νο­ντας πάντα ανεκ­πλή­ρω­τες αόρι­στες υπο­σχέ­σεις και χρη­σι­μο­ποιώ­ντας απει­λές για το μέλ­λον του συντά­κτη τόσο στον τότε εργο­δότη τους, όσο και συνο­λικά στον εκδο­τικό χώρο.
Σε ανακοίνωσή της η ΕΣΠΗΤ αναφέρει:
"Μόλις περι­ήλθε σε γνώση του ΔΣ της ΕΣΠΗΤ η καταγ­γε­λία, απο­στεί­λαμε Επι­στολή προς τον κύριο Τσιμέλα, προ­κει­μέ­νου να προ­σέλ­θει στα γρα­φεία της Ένω­σής μας και να εκθέ­σει τις από­ψεις του επί των καταγ­γελ­λο­μέ­νων μέχρι την Παρασκευή 7 Απρι­λίου 2017. Σε τηλε­φω­νική του επι­κοι­νω­νία με τη Νομική μας Υπηρεσία, ζήτησε και του χορη­γή­σαμε αλλε­πάλ­λη­λες ανα­βο­λές μέχρι και την Παρασκευή 28 Απρι­λίου 2017, ώστε να απα­ντή­σει έστω δια Υπομνήματος, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει πράξει.
Στη δύσκολη αυτή περί­οδο της συνε­χι­ζό­με­νης κρί­σης, με την ανερ­γία στον κλάδο να έχει εκτο­ξευ­τεί σε δυσθε­ώ­ρητα ύψη, και την μαύρη, αδή­λωτη, κακο­πλη­ρω­μένη και ανα­σφά­λι­στη εργα­σία να  παρα­μέ­νει –σε πολ­λές περι­πτώ­σεις– ατι­μώ­ρητη, όροι όπως δημο­σιο­γρα­φική δεο­ντο­λο­γία, εργα­σιακά και ασφα­λι­στικά δικαιώ­ματα, αξιο­πρε­πείς μισθοί και συν­θή­κες εργα­σίας, σίγουρα φαί­νο­νται πραγ­μα­τικά μακρι­νοί και άτο­ποι για τους περισ­σό­τε­ρους συνα­δέλ­φους.  Αυτός  όμως και ο σημα­ντι­κό­τε­ρος λόγος για  να συνε­χί­ζουμε τον αγώνα για την διεκ­δί­κησή τους.
Καλούμε όλα τα μέλη και τους συνα­δέλ­φους της ΕΣΠΗΤ και των λοι­πών δημο­σιο­γρα­φι­κών Ενώ­σεων να καταγ­γεί­λουν με απο­φα­σι­στι­κό­τητα ανά­λο­γες με την προ­πε­ρι­γρα­φό­μενη εργο­δο­τική κατα­χρη­στική συμπε­ρι­φορά και να υπε­ρα­σπι­στούν σθε­ναρά το δικαί­ωμα στην αξιο­πρέ­πεια της εργα­σίας με την άμεση και πλήρη κατα­βολή των δεδου­λευ­μέ­νων και όλων των αντί­στοι­χων δικαιω­μά­των τους."

Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ θα είναι όπως πάντα αρω­γός σε κάθε προ­σπά­θεια διεκ­δί­κη­σης και προ­στα­σία των συνα­δέλ­φων ένα­ντι σε κάθε ανά­λογη πρακτική.